УДК 316.472.4+343.98

Ващук Олеся Петрівна

доктор юридичних наук, доцент,

професор кафедри криміналістики

Національного університету «Одеська юридична академія»

Електронна адреса: vaschuk@onua.edu.ua

ФЕЙСБУК ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АДВОКАТА

FACEBOOK AS A SOURCE OF INFORMATION FOR ADVOCATE

ФЕЙСБУК КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АДВОКАТА

Анотація: Досліджено Фейсбук як джерело багатосторонньої інформації для адвоката. Виокремлено напрями використання адвокатом інформації з Фейсбуку. Сформовано план та виділено відповідні етапи дослідження даних з Фейсбуку. Наголошено на врахуванні детермінантів, які додатково спростовують  або підсилюють дані з Фейсбуку.

Annotation: Investigated Facebook as a source of multilateral information for a advocate. Directions of using advocate information from Facebook are highlighted. A plan has been formed and the corresponding stages of researching data from Facebook have been highlighted. The necessity of accounting for determinants that additionally refute or amplify Facebook data is noted.

Аннотация: Исследован Фейсбук как источник многосторонней информации для адвоката. Выделены направления использования адвокатом информации с Фейсбука. Сформирован план и выделены соответствующие этапы исследования данных с Фейсбука. Отмечена необходимость учета детерминантов, которые дополнительно опровергают или усиливают данные с Фейсбука.

Ключові слова: Фейсбук, інформація, адвокат. 

Key words: Facebook, information, advocate.

Ключевые слова: Фейсбук, информация, адвокат.

Фейсбук є онлайн-платформою, яка є джерелом багатосторонньої інформації. У Фейсбуці зосереджено великий обсяг даних, який щосекунди поповнюється. Мільйони користувачів добровільно, щосекунди додають до неї інформацію, яка стосується як їх особисто, так і того що коїться навколо них або стосується їх (на їх думку). Ці дані мають різне спрямування, стосуються всіх сфер життя та величезної кількості осіб (зареєстрованих користувачів Фейсбук та не зареєстрованих користувачів Фейсбук). Отже, доступ до Фейсбук має майже кожна людина на Землі, в тому числі і адвокат. Відповідно і інформація, що міститься в Фейсбуці доступна для використання адвокатом при здійсненні ним своєї професійної діяльності. Варто визнати, що Фейсбук є реалією сьогодення та перспективним джерелом майже будь-якої інформації, відповідно до тих даних які вона вже містить і ще буде містити впродовж свого функціонування. 

Обґрунтованим є припущення, що інформація з Фейсбук та пошукові можливості щодо дослідження наявних даних, які вона містить, має відношення та відіграє певне значення у практиці судового розгляду. Процес доведення такого припущення призвів до визначення основних напрямків використання такої інформації адвокатом у справах/провадженнях та підвищенню попиту щодо необхідності дослідження інформації, що міститься в Фейсбуці. Таким чином, Фейсбук є суперскладним джерелом інформації, що містить дані з систем люди-речі, тобто ці системи вміщують в собі дані, що свідчать про ідеальні та матеріальні відображення.

Характерною основою виокремлення напрямів використання адвокатом інформації з Фейсбуку в сучасних умовах є:

 1. Онлайн-елементи системи Фейсбук, як цілісної програмної системи;
 2. Онлайн-елементи даних як результати поведінки користувачів, реалізовані ними в мережі Фейсбук в умовах вільного усвідомленого волевиявлення і спрямованого на досягнення власної бажаної мети;
 3. Онлайн-елементи даних як подія та її результати, що разом є системою даних, що містяться в Фейсбук та мають відношення до самої події.

План дослідження даних з Фейсбуку уявляється комплексом взаємопов’язаних дій та полягає у:

 1. Пошуку даних щодо певної події/особи в Фейсбуці;
 2. Копуляції та зборі даних щодо певної події/особи в Фейсбуці;
 3. Дослідженні даних щодо певної події/особи в Фейсбуці;
 4. Побудові висновків відповідно до даних отриманих в межах пп. 1-3.

Етапи дослідження даних з Фейсбуку, ґрунтуються на плані та уявляються таким чином:

І етап: звужений пошук та збір даних;

ІІ етап: опрацювання виявлених даних;

ІІІ етап: розширений пошук та збір даних;

ІV етап: побудова елементів висновку;

V етап: перевірка відповідності елементів висновку дійсності та достовірності;

VI етап: корегування за необхідності елементів висновку.

Коло даних, що використовуються при формуванні висновку обмежені функціоналом Фейсбуку з одного боку, а з іншого таким акцентом, що в один момент те, що було розміщено (вчинено) в Фейсбуці залишає свій слід назавжди. Так, даними з Фейсбуку, що можуть використовуватися адвокатом є:

 1. Кількість і зміст даних, що розміщені у розділах особистої сторінки користувача в Фейсбук;
 2. Кількість і зміст даних, розміщених у особистих постах користувача в Фейсбук;
 3. Кількість і зміст даних, зроблених перепостів користувачем на свою особисту сторінку та сторінки інших користувачів в Фейсбук;
 4. Кількість і зміст даних розміщених про користувача на інших особистих сторінках користувачів в Фейсбук;
 5. Кількість і зміст даних розміщених про користувача на інших сторінках в Фейсбук;
 6. Кількість і зміст даних розміщених на публічних сторінках Фейсбук, до яких має відношення користувач (власник, підписки, розсилки тощо);
 7. Кількість, види та зміст “лайків” на особистій сторінці користувача в Фейсбуці;
 8. Кількість, види та зміст “лайків” користувача на інших сторінках користувачів в Фейсбуці;
 9. Кількість, види та зміст “коментарів” на особистій сторінці користувача в Фейсбуці;
 10. Кількість, види та зміст “коментарів” користувача на інших сторінках в Фейсбуці.

Перелік вищеозначених даних в Фейсбук буде змінюватися в залежності від стану оновлення програмного забезпечення Фейсбуку (наприклад, зміни у конфігурації функціоналу тощо) та подальшої її модернізації. Тому він не є вичерпним і остаточним.

При дослідженні даних з Фейсбуку адвокату необхідно врахувати такі детермінанти, які додатково спростовують  або підсилюють окремі дані:

 1. Час розміщення (денний, вечірній, нічний тощо);
 2. Місце розміщення (зазначено чи ні, чи відповідає дійсності тощо);
 3. Об’єм даних (великий, малий, середній тощо);
 4. Характер даних (позерства, анонс, реліз, демонстрація тощо);
 5. Форма даних (фото-, відео- чи аудіозапис тощо);
 6. Редакція даних (чи мала місце, якщо так то коли, ким).

З усіх даних, розміщених у Фейсбуці більш детальному вивченню підлягають дані які містять будь-яку інформацію, що має або може мати значення для  справи/провадження. Так, з метою встановлення зв’язку між особистими даними користувача та даними щодо справи/провадження рекомендовано використовувати три підходи:

 1. Психофізіологічний (пошук, збір та дослідження даних психофізіологічного змісту);
 2. Аналітичний (пошук, збір і дослідження даних щодо психофізіологічного та соціального змісту);
 3. Комплексний (комплексний аналіз даних щодо користувача та даних щодо справи/провадження, яка мала місце);
 4. Вибірковий (аналіз найбільш характерних особистих даних користувача та тих, що найймовірніше мають відношення до справи/провадження, яка мала місце).

Таким чином, відповіді, які можна отримати адвокату дослідивши дані у Фейсбук стосуються мотиваційної та емоційної складової особистості; ознак та властивостей психофізіологічних; місця проживання, навчання, роботи, відпочинку, ймовірного перебування; рівня освіти та освіченості; професійної кваліфікації та її рівня; поточної історії життя та життя оточуючих; сімейного стану; ставлення до інформації, розміщеної в Фейсбуці; життєвої позиції, ціннісних орієнтирів та інтересів тощо.